Mise

Mise spolku

Jsme otevřeným společenstvím lidí, jejichž cílem je zprostředkování původního Buddhova učení v rámci nepřetržité tradice od historického Buddhy po současnost. Za tímto účelem pořádáme krátkodobé a dlouhodobé meditační kurzy vedené českými učiteli Dhammy, vydáváme odbornou literaturu a provozujeme Centrum všímavosti v Brně.

Stanovy

Dhammarama, z.s.

Čl.1. ─ Poslání a cíl

 1. Dhammarama, z.s. je dobrovolné nezávislé sdružení občanů a právnických osob zajímajících se o teorii a praxi Buddhova učení.

 2. Cílem Dhammarama, z.s. je

  1. zprostředkovat kontakty členů spolku s tradiční praxí Buddhova učení, označovanou jako theravádový buddhismus,

  2. využívat tyto kontakty k rozvíjení individuální praxe a dovedného zvládání každodenního života členů Dhammarama, z.s. v pravidelně se scházejících skupinách a při vícedenních organizovaných setkáních,

  3. pomocí přednáškové a vydavatelské činnosti přispívat rozvíjení meditační praxe
   a prohloubení znalostí buddhistické psychologie členů spolku a tím ke zvýšení etické a spirituální úrovně společnosti,

  4. vybudovat meditační centrum nebo klášter jakožto základnu pro výuku a praxi Buddhova učení etického zvládání života ve vztahu k členům spolku i navenek.

 3. Dhammarama, z.s. má celostátní působnost a má sídlo v Brně, Renneská třída 12, PSČ 639 00.

 

Čl.2. ─ Členství v Dhammarama, z.s.

 1. Členem Dhammarama, z.s. se může stát každá fyzická osoba starší 15 let nebo každá právnická osoba bez ohledu na státní příslušnost, která souhlasí se stanovami Dhammarama, z.s.

 2. O členství se fyzické nebo právnické osoby ucházejí podáním přihlášky, o přijetí rozhoduje výbor Dhammarama, z.s.

 3. Členství v Dhammarama, z.s. zaniká vystoupením, úmrtím nebo vyškrtnutím z řad členů pro neplnění členských povinností na základě rozhodnutí výboru na návrh kteréhokoliv člena Dhammarama, z.s. podaný v ústní či písemné formě. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. Proti vyloučení má člen právo se odvolat k valné hromadě, která rozhodne s konečnou platností. Rozhodnutí výboru či valné hromady o vyloučení se doručí vyloučenému členu v případě, že nebyl rozhodování o svém vyloučení osobně přítomen. Rozhodnutí o vyloučení nemusí být vyloučenému členu doručeno také v případě, že byla tomuto členu před rozhodnutím o jeho vyloučení zaslána výzva k vyjádření, zda má zájem i nadále být členem Dhammarama, z.s. a k této výzvě se do třiceti dnů ode dne jejího odeslání na jeho poslední známou e-mailovou či poštovní adresu nevyjádřil.

 4. Valná hromada může rozhodnout o udělení čestného členství.

 

Čl.3. ─ Práva a povinnosti členů Dhammarama, z.s.

  1. Člen Dhammarama, z.s. má právo

   1. účastnit se jednání valné hromady, vyjadřovat se k činnosti Dhammarama, z.s., předkládat návrhy a podněty k činnosti, volit výbor a být volen,

   2. účastnit se činnosti Dhammarama, z.s.

  2. Člen Dhammarama, z.s. je povinen

   1. dodržovat stanovy Dhammarama, z.s. a pokud byl zvolen do výboru Dhammarama, z.s. zodpovědně v něm pracovat,

   2. přispívat Dhammarama, z.s. podle svých možností (např. účastí na aktivitách Dhammarama, z.s., organizací těchto aktivit, finančním přispíváním na realizaci aktivit Dhammarama, z.s., atd.). Čestný člen Dhammarama, z.s. má stejná práva jako člen kromě práva být volen do výboru.

   3. Čestný člen není povinen Dhammarama, z.s. nikterak přispívat.

 

Čl.4. ─ Seznam členů Dhammarama, z.s.

  1. Předseda výboru Dhammarama, z.s. vede v elektronické, popř. i písemné podobě seznam členů a čestných členů Dhammarama, z.s. (dále jen „seznam členů“). Seznam členů obsahuje u fyzických osob jméno a příjmení, e-mailovou či poštovní adresu pro doručování, popř. telefonní číslo, u právnických osob název a IČ, jméno osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby a její telefonní číslo
   a e-mailovou či poštovní adresu pro doručování.

  2. Zápis či výmaz v seznamu členů provede předseda výboru Dhammarama, z.s. bez zbytečného odkladu poté, co nastane skutečnost zakládající či rušící členství osoby v Dhammarama, z.s., s poznačením data zápisu či výmazu. U vymazaných členů bude v seznamu členů nadále uvedeno pouze jejich jméno a příjmení nebo název, datum výmazu a údaj o tom, na základě které skutečnosti k výmazu došlo. Ostatní údaje o tomto bývalém členovi budou ze seznamu odstraněny.

  3. Předseda výboru Dhammarama, z.s. zašle či předá kterémukoliv členovi nebo čestnému členovi na jeho žádost e-mailem či jiným způsobem seznam členů.

  4. Seznam členů nebude jiným způsobem zpřístupněn.

  5. Každý bývalý člen Dhammarama, z.s. obdrží na základě své žádosti od předsedy výboru Dhammarama, z.s. potvrzení, že jeho údaje byly ze seznamu členů vymazány.

 

Čl.5. ─ Orgány Dhammarama, z.s.

 1. Nejvyšším orgánem je valná hromada, která se schází nejméně jednou ročně. Valná hromada

  1. schvaluje stanovy a jejich změny,

  2. projednává a schvaluje zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření a návrhy činností na následující období,
  3. volí členy výboru Dhammarama, z.s. a je oprávněna odvolat je z funkce.

Valná hromada je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Nesejde-li se tento počet v době stanovené pro začátek jednání, koná se
o 15 minut později valná hromada bez ohledu na počet přítomných členů. Valná hromada se usnáší prostou většinou hlasů přítomných členů, změny stanov se schvalují dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů.

Valnou hromadu svolá předseda výboru Dhammarama, z.s. nejméně jednou ročně nebo kdykoliv v průběhu roku na základě podnětu alespoň třetiny členů Dhammarama, z.s. nebo na základě podnětu výboru Dhammarama, z.s. Valná hromada bude svolána nejméně 30 dnů před jejím konáním. V případě souhlasu všech členů Dhammarama, z.s. lze valnou hromadu svolat i v libovolné kratší lhůtě před jejím konáním. Z pozvánky bude patrné místo, čas a program zasedání. Program zasedání lze dodatečně doplnit či upravit.

Valné hromadě předsedá předseda výboru Dhammarama, z.s. nebo jím pověřený člen Dhammarama, z.s.

Předseda výboru Dhammarama, z.s. nebo jím pověřený člen Dhammarama, z.s. zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání valné hromady do třiceti dnů od jeho konání.
Ze zápisu bude patrné, kdy se zasedání konalo, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Zápis ze zasedání valné hromady bude v elektronické podobě zaslán všem členům Dhammarama, z.s.

 1. Výbor Dhammarama, z.s. řídí činnost a hospodaření Dhammarama, z.s. mezi zasedáními valné hromady. Má 3 až 7 členů. Výbor Dhammarama, z.s.

  1. volí ze svého středu předsedu, jednatele a hospodáře a je oprávněn odvolat je z funkce, pověřuje další členy výboru konkrétními úkoly.

  2. může kooptovat nové členy, jejichž počet však nesmí přesáhnout polovinu členů výboru.

  3. schází se dle potřeby, nejméně jednou za 3 měsíce

  4. je způsobilý usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí usnesení stačí prostá většina přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. V případě dvoučlenného výboru je k přijetí usnesení třeba souhlasu obou členů. Nebude-li v rámci dvoučlenného výboru dosaženo konsensu, bude věc předložena k rozhodnutí valné hromadě. Předseda nebo pověřený člen výboru Dhammarama, z.s. (jednatel) jedná jménem Dhammarama, z.s. a navenek je zastupuje.

Funkční období členů výboru je 5 let

Výbor Dhammarama, z.s. svolá předseda výboru Dhammarama, z.s. kdykoliv dle vlastního uvážení nebo na návrh kteréhokoliv člena výboru nejméně 14 dnů před jeho konáním. V případě souhlasu všech členů výboru lze výbor svolat
i v libovolné kratší lhůtě před jeho konáním. Z pozvánky bude patrné místo, čas
a program zasedání. Program zasedání lze dodatečně doplnit či upravit. Pozvánka na zasedání výboru může být i v ústní formě.

V případě ustavujícího zasedání nově zvoleného výboru Dhammarama, z.s. svolá jeho zasedání kterýkoliv jeho člen v co nejkratší době po zasedání valné hromady, která tento výbor zvolila, popř. lze po domluvě všech členů výboru jeho zasedání uskutečnit bezprostředně po ukončení zasedání valné hromady, která tento výbor zvolila. Výbor Dhammarama, z.s. na svém ustavujícím zasedání zvolí ze svého středu předsedu, jednatele a hospodáře.

Zasedání výboru předsedá předseda výboru Dhammarama, z.s. nebo jím pověřený člen výboru Dhammarama, z.s. Ustavujícímu zasedání výboru předsedá libovolný člen výboru, na kterém se přítomní členové výboru dohodnou.

Zápis ze zasedání výboru bude pořízen vždy v případě volby předsedy a dalších členů výboru do jejich funkcí a dále vždy, když o to požádá kterýkoliv člen výboru. V ostatních, „běžných“ záležitostech není třeba zápis pořizovat.

Zápis pořizuje předseda nebo jím pověřený člen výboru do třiceti dnů ode dne zasedání výboru. Ze zápisu bude patrné, kdy se zasedání konalo, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Zápis
ze zasedání výboru bude v elektronické podobě zaslán všem členům Dhammarama, z.s.

Každý člen Dhammarama, z.s. má právo na informaci o tom, jak jednotliví členové výboru na zasedání hlasovali. Tuto informaci sdělí předseda výboru
Dhammarama, z.s. příslušnému členu Dhammarama, z.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů poté, co o ni člen Dhammarama, z.s. požádá, a to ve stejné formě (zprav. ústní nebo elektronické), ve které člen Dhammarama, z.s. o tuto informaci požádal.

 

Čl.6. ─ Prostředky na činnost

 1. Dhammarama, z.s. financuje svoji činnost z prostředků, které získává z příspěvků, subvencí, darů, odkazů, z výtěžku svých akcí, z vydavatelské a případně další hospodářské činnosti.

 2. Dhammarama, z.s. může vlastnit movitý i nemovitý majetek.

 

Čl.7. ─ Zánik Dhammarama, z.s.

Dhammarama, z.s. zaniká, rozhodne-li o tom valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Valná hromada v tomto případě také rozhodne, jak má být naloženo smajetkem zanikajícího spolku. Při zániku spolku provede jeho majetkové vypořádání likvidátor. Likvidátora jmenuje statutární orgán spolku.

Tyto stanovy byly schváleny na zasedání valné hromady dne 21. 11. 2015

 

……………………………………………………

Mgr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.

předseda výboru Dhammarama, z.s.

stáhnout